Information

Namnet Prenova kommer ur orden Entreprenad och Innovativ, vilket också kännetecknar vår drivkraft att vara innovativa entreprenörer.

Kvalitet, hållbarhet och miljötänkande i projekt & entreprenader är ett uttalat mål för Prenova, i nära samarbete med kunden. Energieffektiva- och smarta tekniklösningar utifrån kundens ambitionsnivå är något vi alltid förespråkar. I alla projekt ska vi agera utifrån vårt önskemål att skapa långsiktiga kundrelationer!

Med säten i Gävle och Sandviken har vi totalt ca. 50 medarbetare, och omsätter ca. 150mkr per år.

 

Prenovas miljö och kvalitétspolicy

Miljöpolicy

Prenova Kvalitets- och miljösystem
 är i grunden en plan som är uppbyggd enl. ISO 9001, med miljöfrågorna infasade, för att få en mer lättarbetad kvalitetsdokumentation. Kvalitets- och miljöplanen är ett huvuddokument där all dokumentation samlas för respektive uppdrag. 

Prenovas handlingsplan, som bedrivs systematiskt med gemensamma rutiner och mål:

 • Vi uppfyller kraven i alla tillämplig lagar och bestämmelser.
 • Våra anställda utbildas i löpande inom miljöområdet. 
 • Vi genomför våra uppdrag med kvalitet i alla steg med kundens nytta och miljön i fokus. 
 • Vi väljer energi- och transportsätt som på bästa sätt skonar miljön.
 • Vi hushållar med material och energi för att stödja ett kretsloppsanpassat och hållbart samhälle.
 • Vi förebygger föroreningar av luft, mark och vatten.
 • Vi främjar gröna innovationer och ny teknik.
 • Miljökrav ställs på våra leverantörer.  

Vi uppfyller Kvalitets- och miljöplanen genom att vi inför respektive uppdrag, upprättar en handlingsplan som innehåller:

 • I vilken omfattning behöver restprodukter omhändertas.
 • I vilken omfattning kommer källsortering för de olika fraktionerna att genomföras.
 • Ett anslag om restprodukthantering ska uppsättes på arbetsplatsen.  
 • Vi väljer byggmaterial som är av erkända- och väl beprövade materialslag/leverantörer.
 • Deklaration över ingående material överlämnas i samband med slutbesiktning.

Kvalitétspolicy

Samhället står inför stora miljöutmaningar och som samhällsbyggare har vi på Prenova ett stort ansvar. I vår Kvalitets- och miljöpolicy beskriver vi hur vi ska utmana och agera för grönt byggande och samtidigt verka för ett genomförande med stor kundnöjdhet.

Motto: Vi ska vi ta hänsyn till miljöpåverkan i varje beslut vi tar utan att göra avkall på kvaliten.


Ett dokumenterat Kvalitets- och miljösystem blir allt viktigare, framför allt i stora organisationer. Prenova har påbörjat arbetet med att skapa ett eget Kvalitets- och Miljösystem, som förhoppningsvis aldrig blir färdigt, eftersom kontinuerlig förändring/förbättring är ett led i kvalitetsarbetet. Syftet med ett Kvalitets- och miljösystemet är att det ska vara ett hjälpmedel i produktionen (byggprocessen) och inte en administrativ belastning, därför är vikten av att hantverkarna är med och utformar systemet extra viktigt. Inom byggbranchen är varje åtagande unikt och med olika förutsättningar inför genomförandet. För större åtaganden skall bolaget i varje uppdrag upprätta en Kvalitets- och miljöplan i samverkan med kund/beställare.  

En Arbetsmiljöplan 
upprättas för varje arbetsplats. I arbetsmiljöplanen ägnas särskilt stor omsorg för de arbetsmoment som kan medföra stora påfrestningar på arbetsmiljön för våra medarbetare i det aktuella projektet. Vi försöker även i största möjligaste mån informera våra beställare att tidsaspekten för genomförandet har stor inverkan i hur vi klarar att uppnå en god arbetsmiljö.

Prenovas kärnvärden

Personlig

 • Vi lyssnar till kunden och är goda inspiratörer.
 • Medarbetare som trivs gör ett bättre arbete, vilket också får våra kunder och leverantörer att trivas.
 • Vi visar engagemang och intresse, vi tycker att vi har världens bästa jobb och visar det också.
 • Vi skapar goda relationer.
 • Vi är flexibla, vilket innebär att vi försöker lösa alla de önskemål kunden har.
 • Vi skapar en trevlig atmosfär i kombination med professionalism.
 • Våra kunder är vår drivkraft.
 • Att samarbeta, ge och ta, kännetecknar vårt sätt att arbeta.

Trygghet

 • Tradition sedan 1959.
 • Vi har hög etik och moral.
 • Vi är hjälpsamma, ärliga och öppna i vårt sätt att vara mot både kunder och kollegor.
 • Vi har goda vitsord – god affärsetik.
 • Rätt planering – Vi håller vad vi lovar.
 • Hos oss får du svar på dina frågor av kunniga och engagerade medarbetare.
 • Vi bygger klimatsmart.

Innovativ

 • Tänka nytt och att ligga steget före. 
 • Vi är nyskapare.
 • Innovation triggar företagets anställda och gör företagande mer utmanande och roligt.
 • Ny teknik och utmanande arkitektur förs in i den idéprocess som genomsyrar företaget.
 • Vi är nyfikna och frågvisa.
 • Vi reagerar när vi ser att något skulle kunna göras bättre – vi är smarta.
 • Vi arbetar nära kunden och fungerar som ett sammansvetsat lag.

Kvalitét

 • Vi medverkar aktivt i utveckling och effektivisering för att ständigt förbättra vår produkt och kompetens.
 • Vi säger till när vi anser att något ska justeras eller ändras.
 • För vår personal handlar det om stolthet och yrkesskicklighet – Att vara professionell.
 • Vi har serviceinriktade medarbetare som utvecklas genom utbildning i ny bygg- och materialteknik.
 • Korrekt och snabb handläggning av alla ärenden.
Ägarstruktur

Prenova Bygg & Projektutveckling AB ägs till 100% av PN Invest i Gävle AB, som i sin tur ägs till 9% av Emelie Öhman och 91% av PN Gruppen AB. 

PN Gruppen AB ägs till 100% av Urban Öhman som varit delaktig ägare sedan 2000. Bolaget bildades redan 1959 i Sandviken, då under namnet John Gustafsson Byggnads AB.