Området Engesberg

Engesbergsområde på Norrlandet har haft bebyggelse och jordbruksverksamhet sedan långt tillbaks på medeltiden, vilket är belagt i historiska kartor från 1500-talet då fäbodar var inritade på platsen.

Engesberg Gård ligger nära havet och det fina Engesbergsbadet, med den fina skärgårdsnaturen runt knuten och ändå nära Gävle Stad. En attraktiv boendemiljö med promenadstråket ”Kustleden” nära fastigheten, liksom gång- och cykelväg mellan Gävle och Harkskär.

Bussförbindelserna mellan Gävle och Harkskär är också bra dagligen.

Historisk bakgrund – Engesberg Gård

År 1891 köptes byggnaderna av Gävle Stad och byggdes om till barnhem. Kring år 1950 började byggnaderna fungera som komplement till den nuvarande verksamheten i området so är camping/bad.

Varsam ombyggnad – Engesberg Gård

I denna ombyggnadsetapp byggs huvudbyggnaden om till att inrymma 6 bostadslägenheter, och en ny komplementbyggnad uppförs som innehåller lägenhetsförråd och bilplatser i carport för de nya lägenheterna.

Efter ombyggnad/renovering av huvudbyggnaden kommer det ursprungliga fasadutseendet från 1800-talet att återskapas till största möjliga mån. Nya fönster och dörrar monteras med kulör och utseende lika som den tidseran.

Byggnadsdelar och materialdetaljer som är bevarandevärda från 1800-talet, renoveras och återskapas under ombyggnadens genomförande. Ombyggnadsarbetena utförs i enlighet med upprättad Antikvarisk Konsekvensanalys. Kakelugnar och murstockar är tyvärr i så dåligt skick att de i inte kan iordningställas som eldstäder, utan kommer att finnas kvar som de ser ut men utan att kunna eldas i.

Innergårdens markfinplanering öster om huvudbyggnaden, kommer att återskapas till en utemiljö som anspeglar till historien med nutidens önskemål på utevistelse i trädgårdsmiljö.

Översiktsbeskrivning nya bostäder

Huvudbyggnaden kommer att innehålla 2 lägenheter på respektive våning, i husets 3 våningar.

Markplanets 2 lägenheter har varsin uteplats på mark mot innergården, de 2 lägenheterna separeras av den fina och genomgående trapphallen med dess glasverandor i resp. ände av trapphallen.

Den andra våningen som tidigare i historien var paradvåningen, har högre takhöjd än markplanet. Där finns också 2 lägenheter, vilka har en varsin balkong till förfogande.

Vindsplanet inreds med 2 mindre lägenheter, som har sluttande innertak ut mot ytterväggarna. Befintliga timmerbjälkar inom lägenheterna behålls och laseras för en trevlig hemkänsla. De båda vindslägenheterna har en varsin mindre balkong, som i första hand är avsedd för utrymning i händelse av brand.

Det gemensamma trapphuset, trapphallen och glasverandorna behålls till största del och renoveras som de sett ut sedan 1800-talet.

Hela huset är efter ombyggnad säkrat mot brand enligt dagens brandskyddsnormer för nyproducerade lägenheter. Ett centralt brandlarm installeras också med trådkopplade brandvarnare i samtliga lägenheter.

Respektive lägenhet tecknar eget abonnemang för el inom lägenheten.

Nya vatten- och avloppsledningar installeras i sin helhet i byggnaden. Nytt vattenburet värmesystem med vägghängda radiatorer installeras i byggnaden. Värme och tappvarmvatten produceras i gemensam undercentral, via en luft/vatten-värmepump.

Samtliga lägenheter har möjlighet att hyra 1 carportplats med lägenhetsförråd i den nybyggda carport-/förrådslängan, möjlighet till elbilsladdning kommer att finnas i carporten.

Bostadsfakta.

Plan 1:          Lägenhet 1001 = 86m2

                   Lägenhet 1002 = 83m2.

Plan 2:          Lägenhet 1101 = 87m2.

                   Lägenhet 1102 = 100m2.

Plan 3:          Lägenhet 1201 = 64m2.

                   Lägenhet 1202 = 64m2.

1 lägenhetsförråd till varje lägenhet i carport-/förrådsbyggnad om ca. 6m2 per förråd.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan på Engesberg Gård

Engesberg Gård

Engesberg gård består av en huvudbyggnad och en fristående flygelbyggnad, vilka enligt historiskt kartmaterial uppfördes till delar på 1700-talets mitt.

Båda byggnaderna renoverades/ombyggdes i mitten på 1800-talet och fick då dagens utseende.

Byggnaderna som till sin karaktär benämns som ”Lantherrgård” har ett mycket högt kulturhistoriskt värde, och ingår i Riksintresset för kulturmiljö.

Teknisk kontakt

Prenova Bygg & Projektutveckling

Urban Öhman
[email protected]
070-537 70 56